1. Bevezetés

A Mobile LBS Kft., a továbbiakban szolgáltató, mint adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Mobile LBS Kft. adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a vállakozás weboldalain, online szolgálatatási felületein illetve minden egyéb általa kezelt online felületen (pl.: facebook, stb) Adatvédelmi tájékoztató elnevezés alatt. Ezzel együtt fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát szükség szerint, de a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően megváltoztassuk.

A változtatásokról a szükséges mértékben értesítjük ügyfeleinket és az online tartalmak látogatóit. Amennyiben jelen tájékoztatóval kapcsolatban kérdése lenne, alábbi e-mail címünkre írja meg, válaszunkat ugyanígy írásban küldjük meg részére.

A Mobile LBS Kft. adatvédelmi felelőse: Fehér Olivér
E-mail : oliver.feher@whereis.eu

A Mobile LBS Kft. elkötelezett ügyfelei, partnerei és munkavállalói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az adatkezelésben érintett természetes személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Mobile LBS Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja ezen adatok biztonságát.

Kérjük olvassa el az alábbiakban részletezett leírást adatvédelmi, adatkezelési eljárásrendünkről!

2. A vállalkozás adatai

Megnevezése: Mobile LBS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7625 Pécs, István utca 7. 1. em. 6.
Adószáma: 23560897-2-02
Cégjegyzék sz.: 02-09-078039
e-mail: info@whereis.eu

3. Az adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya  

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Mobile LBS Kft. által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozási elveket, melyket a társaság, – adott rendszer esetében szerepkörétől függően – mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismer el.

A jelen Tájékoztató a felhasználók által megadott, illetve magánszemélyekről a Mobile LBS Kft. által fejlesztett és szolgáltatott, illetve az általa használt információs rendszerekben manuálisan vagy adatimport útján rögzített személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

4. Fogalommeghatározások

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • adatkezelés: Függetlenül az alkalmazott eljárástól és módszertől, a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, dolgoz fel vagy az adatok kezeléséhez a technikai hátteret, alkalmazáslogikát biztosítja
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Sütik (Cookie) használata

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, vagy az angol nyelvű eredetijének megfelelően cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A süti tehát egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg.

A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat, célja a felhasználói állapot bevezetése a böngésző és a kiszolgáló közötti kapcsolatba. Sütik hiányában minden egyes weboldal lekérése elszigetelt esemény lenne, így például ha egy felhasználónévvel és jelszóval védett oldalra bejelentkezik a felhasználó és egy tartalmat megnéz, majd átnavigálna egy másik aloldalra, újra be kellene kérni tőle a felhasználónév/jelszó párost.

A sütik célja tehát a weboldalak használatának megkönnyítése és a felhasználó munkamenetével kapcsolatos információk tárolása, de egyéb az oldal használatával kapcsolatos információk gyűjtésére is alkalmas.

A Mobile LBS Kft. weboldalain és online szolgáltatásain belül kizárólag kétféle céllal, a felhasználók személyének azonosítására nem alkalmas cookie-kat használ.

Használatot segítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalakon és az olnline szolgáltatásokon való funkció- nyelv, illetve egyéb a használattal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, kizárólag olyan információkat gyűjtenek, hogy melyik oldalt nézett meg egy látogató, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje.

A cookie-k használatának mellőzése

Ahogy azt korábban írtuk, weboldalainkon és az online szolgáltatások felületein használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. Ennek ellenére Önnek lehetősége van a böngészőjében megtiltania a sütik tárolását.

A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

6. Az adatkezelés és adatfeldolgozás célja

Vállalkozásunk saját fejlesztésű – jellemzően online – szoftvereit szolgáltatásként (SaaS) értékesíti, ügyfeleink ezeket a szoftvereket havidíjas (vagy nagyobb egységekben történő) elszámolásban használja. Ezen szoftvereket a jogszabályoknak való megfelelés mellett az ügyfelek által jelzett szolgáltatási igényeknek megfelelően alakítottuk ki, így a bennük tárolt adatok az adott felhasználási szegmensben szükségesnek ítélt – az ügyfelek által igényelt – adatok. Az adatkezelés és adatfeldolgozás célja az ügyfelek által használt online szoftvermegoldások eredeti célnak történő megfelelése.

Saját nyilvántartásainkban kizárólag az üzletvitel szempontjából szükséges személyes adatokat tároljuk, melynek célja az ügyfelekkel, partnerekkel történő kapcsolattartás, a szerződéses jogviszony és a jogszabályoknak megfelelő elszámolás teljesíthetősége.

7. Az adatkezelés jogi alapja

A tájékoztató – és annak alapjául szolgáló Adatvédelmi hatásvizsgálat illetve Adatvédelmi szabályzat – kialakításakor az alábbi jogszabályok és kötelező rendeletek előírásait vettük figyelembe

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – továbbiakban GDPR
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – továbbiakban Infotv
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről – továbbiakban Ptk
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. – továbbiakban Ektv.
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről. – továbbiakban Számv. tv
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről – továbbiakban Eker. tv
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. – továbbiakban Grt
 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (munkaviszonnyal összefüggésbe hozható adatok tekintetében)
 • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról (HolaTaxi rendszerhez kapcsolódóan)
 • 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról (HolaTaxi rendszerhez kapcsolódóan)
 • a fővárosi taxisrendelet, azaz a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról)
 • az ügyfelekkel történt – szerződésben (ÁSZF) rögzített – megállapodás
 • a felhasználó által, az adatkezelésre vonatkozóan – írásban vagy az online és mobil alkalmazás felületeken egyértelműen kinyilvánított – megadott engedély.
 • a társaságnál alkalmazott kamerás vagyonvédelmi megfigyelő rendszerre vonatkozó, a belépést megelőző, kifüggesztett írásbeli tájékoztatás.

8. Az adatkezelés és adatfeldolgozás időtartama

Az adatkezelés és feldolgozás időtartama az adatkezelésben való részvétel módjától függ.

Adatkezelőként

Adatkezelőként saját nyilvántartásainkban kizárólag a kapcsolattartáshoz, az ügyfelek tájékoztatásához, a szerződéses jogviszony fenntartásához, illetve az elszámolásokhoz szükséges személyes adatokat tároljuk kizárólag az üzleti kapcsolat idejére.

Az üzleti kapcsolat időtartamát úgy határozzuk meg, hogy az értékesítési vagy egyéb céllal történt megkeresés időpontjától addig tart, míg az ügyféllel bármilyen szempontból értelmezhető szerződéses jogviszony áll fent.

Adatfeldolgozóként

A szolgáltatásként nyújtott szoftverek tekintetében az adatkezeléssel kapcsolatban adatfeldolgozási időtartamot nem határozunk meg. Ezen rendszereknél szerződött ügyfeleink részére biztosított szoftverinterfészeken történik az adatok lekérdezése, rögzítése, módosítása (egyszóval kezelése), az adatok felett a szerződött ügyfél diszponál, így az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységeket (melyekbe beletartozik az érintettől az adatkezelés engedélyezésére történő nyilatkozat bekérése is) saját szabályozása, illetve az ő tevékeységére vonatkozó jogszabályok alapján végzi.

Adatfeldolgozóként alapvetően a jogszabályoknak megfelelő minimális adatmegőrzési időtartamot biztosítjuk, az ügyfél kérésére, illetve a vele történt megállapodás alapján ezt az időtartamot növelni tudjuk.

9. A kezelt személyes adatok köre

Vállalkozásunk saját fejlesztésű – jellemzően online – szoftvereit szolgáltatásként (SaaS) értékesíti, ügyfeleink ezeket a szoftvereket havidíjas (vagy nagyobb egységekben történő) elszámolásban használja. Ezen szoftvereket a jogszabályoknak való megfelelés mellett az ügyfelek által jelzett szolgáltatási igéneyeknek megfelelően alakítottuk ki, így a bennük tárolt adatok köre az adott felhasználási szegmensben szükségesnek ítélt – az ügyfelek által igényelt – adatkör.

Saját nyilvántartásainkban kizárólag az üzletvitel szempontjából szükséges személyes adatokat tároljuk.

Adatkezelőként

Adatkezelőként saját nyilvántartásainkban kizárólag a kapcsolattartáshoz, az ügyfelek tájékoztatásához, a szerződéses jogviszony fenntartásához, illetve az elszámolásokhoz szükséges adatokat tároljuk melyek a következők

 • Név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • egyéb – az ügyfél által megadott – kommunikációs csatorna
 • szükség esetén lakcím, vállakozások esetében székhely illetve levelezési cím
 • adóazonosító, vállakozások esetében adószám
 • bankszámlaszám
 • ügyfélszolgálati telefonhívások hanganyaga

A kezelt adatok közül kizárólag azt tároljuk, melyet a természetes személlyek kapcsolatos jogviszony megkövetel, adóazonosítót és bankszámlaszámot kizárólag szerződéses kapcsolat esetén a szerződés fenntartásához és elszámolásához (pl.: számlázás) használjuk fel, ahol az adatkezelés jogalapja maga a megkötött szolgáltatási szerződés.

Telefonhívások rögzítése

Társaságunk a Társaságunk a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről jogszabály alapján telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn a szolgáltatás minőségének emelése és az ügyfelek – a szolgáltatással összefügő – tájékoztatása érdekében.

Ugyanezen jogszabály 17/B. § (3) pontja előírja hogy az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell, illetve ezen felvételeket egyedi azonosítószámmal ellátva 5 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés célja a vonatkozó jogszabálynak való megfelelés és minőségbiztosítási célok, jogalapja a fent hivatkozott jogszabályon túl, a hívó fél tájékoztatása és a hangrögzítés tényének az érintett személy általi szóbeli elfogadása.

Az adatkezelésben érintett adatok köre
 • Név
 • telefonszám
 • a rögzített hanganyagban megjelenő személyes adatok
Az adatok tárolásának időtartama

Az adatkezelés, azaz a hanganyagok tárolásának időtartama a jogszabály által előírt 5 év. Az 5 éven túli hanganyagok visszaállíthatatlan módon törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozóként

A szolgáltatásként nyújtott szoftverek tekintetében a szoftverfelületeken keresztül történő adatkezelési lehetőséget, illetve annak technikai, terméktámogatási feltételét biztosítjuk. Az adatokat ezen szoftverfelületeken tudják ügyfeleink biztosítani. Az általuk rögzíthető, természetes személyek adatainak tárolására alkalmas módon az alábbi rendszerekben biztosítjuk a lehetőséget.

HolAzAutó flottakezelő rendszerek

 • Vezetéknév és keresztnév
 • Születési hely és idő
 • állampolgárság
 • anyanyelv
 • felhasználóhoz (e-mail cím) kapcsolás
 • eszköz-jármű-személy összerendelés
 • fenti alapján aktuális helyzet
 • egyéb perifériák állapota
 • lekövethető múltbéli pozíció és útvonal
 • gépjármű használati szokások
 • a személlyel, járműhasználattal kapcsolatos események (pl.: büntetések)

SentinelProtect gépjármű védelmi rendszer

 • Jármű adatok (melyekből következtethető a járművet használó személye)
 • pozícióinformációk
 • egyéb perifériák állapota

HolATaxi rendszerek

A HolaTaxi rendszerek minden taxitársaságnál egyedi, a fuvarszervezéssel kapcsolatos és természetes személyek adataival összefüggő adattárolás minden esetben a taxitársaság saját tulajdonában lévő, saját belső hálózatán elhelyezett szervergépeken történik.

Utasokkal kapcsolatban
 • Név
 • telefonszám
 • regisztrált rendelőapplikációs felhasználó esetén az e-mail címe
 • regisztrált rendelőapplikációs felhasználó esetében a személy által feltöltött profilkép
 • a mobil applikáció által szolgáltatott pozícióadatok
 • rendelőapplikáción kresztül történő online bankkártyás fizetés jogszabály által megengedett, az elszámolásokhoz szükséges adatok
 • címek (melyek a korábbi fuvaroknál rögzített kiállási címek)
 • korábbi fuvarok adatai
 • közvetett (taxi GPS koordináta adatokból) adatok a fuvar kezdetére és végére
 • bizonyos esetekben a fuvardíj összege
Taxisokkal kapcsolatban
 • Név
 • telefonszám
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • személyi igazolvány szám
 • adószáma és/vagy adóazonosítója
 • taxis engedély száma
 • jogosítvány száma, kategóriája és érvényessége
 • egyéni vállalkozói igazolvány száma
 • lakcíme és/vagy ideiglenes tartózkodásának címe
 • korábbi fuvarjai
 • járművének (amivel a személyszállító szolgáltatást végzi) azonosítási adatai

10. Adatok továbbítása, további adatkezelők és feldolgozók

Szolgáltatásaink egy részét, a beépített funkciók és az üzemeltetés biztonságát kizárólag úgy tudjuk biztosítani, hogy külső szolgáltatók által biztosított tartalmakat, informatikai megoldásokat, vagy éppen infrastruktúrájukat vesszük igénybe. Online tartalmaink megjelenítése, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás és az online szolgáltatások biztosítása érdekében a Szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi adatkezelők és adatfeldolgozók jelennek meg, akik felé a szolgáltatás fenntartásához szükséges adatok továbbítása is megtörténik.

Jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával a természetes személy azt is elfogadja, hogy az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak továbbítása, így amennyiben nem egyezik bele adatainak továbbításához, az érintett szolgáltatást nem tudjuk számára biztosítani:

OPENNETWORKS Kft.

Társaságunk az Opennetworks Kft által fejlesztett és szolgáltatott VIPeX virtuális (IP alapú) telefon szolgáltatást használja telekommunikációs megoldásként. A VIPeX megoldás a hívások kezelésén túl biztosítja az ügyfélszolgálati telefonhívások hangfelvételeinek tárolását és visszakereshetőségét.

 • OPENNETWORKS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
 • Székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 2. em
 • Adószáma: 13213343-2-43
 • Cégjegyzék száma: 01-09-723926
 • Telefon: +36 1 999 6000
 • e-mail: info@opennet.hu

MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz általunk használt MiniCRM rendszer fejlesztője és szolgáltatója

A cég székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Cégjegyzékszám: 01-10-047449
Adószám: 23982273-2-42
Email: help@minicrm.hu

Szerverszolgáltatója: T-Systems Magyarország Zrt. – Adatpark Budapest (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13., Tel.: 1400, E-mail: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu)
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64809/2013.

Google Inc.

Az ügyfelekkel írásban történő kapcsolattartáshoz a cég a Google levelezőrendszerét, illetve irodai alkalmazási célokra az általa biztosított dokumetumkezelő rendszert használjuk
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Telenor Magyarország Zrt.

Online szolgáltatásainkból küldött SMS üzeneteket a Telenor SMS Gateway-én (SMS Futár) keresztül küldjük el.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Cégjegyzékszám: 13-10-040409

IoT Hungary Zrt.

Szolgáltatásaink kiszolgáló szervereinek elhelyezését biztosító szerverpark szolgáltató

Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a al. 2.
Weboldal: www.iotzrt.hu
Postacím: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a al. 2.
E-mail: info@iothungary.hu
Adószám: 26758198-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-140340

InfoComplex Informatikai Kft

A szerverek szerződött üzemeltetését, karbantartását esetleges javítását végző vállalkozás.

Székhely: 7632 Pécs, Littke József u. 21.
Telephely Pécs: 7632 Pécs, Béke u. 1.
Telephely Debrecen: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 6. épület, 1. em.
Cégjegyzék szám: 02-09-085255
Adószám: 28747709-2-002
Honlap: www.infocomplex.hu
E-mail: info@infocomplex.hu
Telefon: +36 (72) 555-777
Képviselő neve: Bóra Márk Áron

OTP Mobil Kft.

A Simplepay online fizetési szolgáltatást biztosítja rendszerein a felhasználói számára. Az adatfeldolgozás és adattovábbítás ezen online banki megbízásokhoz szükséges mértékű.

Adatfeldolgozó adatai

 • Megnevezése: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19
 • Adószáma: 24386106-2-42
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-174466
 • Telefon: +36 1 5100 374
 • Email: ugyfelszolgalat@simple.hu
 • Adatvédelmi felelőse: Weiner János
 • E-mail: dpo@otpmobil.com

Adattovábbítási nyilatkozat

A Simple Pay online fizetési szolgáltatást biztosítja rendszerein felhasználói számára. Az adatfeldolgozás és adattovábbítás ezen online banki megbízásokhoz szükséges mértékű. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok. Természetes személy felhasználónk jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Simple Pay rendszeren keresztül történő online fizetés alkalmával, a Mobile LBS Kft által, a https://service.alapnyomkovetes.hu, a https://service.hola.hu és a https://portal.hola.hu/fleet online nyomkövetési rendszerek felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Kártyaregisztrációs nyilatkozat

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell,hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a fent felsorolt online szolgáltatásoknál az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

Társaságunk a HolAzAutó rendszerekhez kapcsolt szolgáltatásként közvetített parkolási szolgáltatást biztosít a rendszeren belülről, annak alkalmazásfelületeiről indítható módon. Az ezzel kapcsolatos adatokat a Nemzeti Mobilfizetési Zrt felé továbbítjuk.

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (a továbbiakban: „Nmfrtv.”) 3. § (1) bekezdése alapján a Szolgáltató a várakozási (parkolási) közszolgáltatás, az úthasználati jogosultság és a személyszállítási szolgáltatás, mint központosított mobil értékesítésű szolgáltatás értékesítését mobil fizetési rendszer útján is biztosítja. Ennek a kötelezettségének a Szolgáltató a Kormány által kijelölt szervezet által működtetett, országosan egységes mobil fizetési rendszer igénybevétele útján tesz eleget. A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) 2. § (1) bekezdésében a Kormány nemzeti mobil fizetési szervezetként az NM Zrt.-t jelölte ki.

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1021 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cg: 01-10-047569
Adószám: 24151667-2-44
Képviseli: Veres Mihály vezérigazgató
Telefon: 06 1 800 8070
Fax: 06 1 800 8079
E-mail: info@nmzrt.hu
Honlap: www.nmzrt.hu
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Adatvédelmi kapcsolattartó: dr. Jakab Csaba vezérigazgató-helyettes
telefonszám: +36 1 800 8070
e-mail cím: dr.jakab.csaba@nmzrt.hu

Adatvédelmi tisztviselő (DPO) neve: Kertész és Társai Ügyvédi Iroda
e-mail cím: DPO@nmzrt.hu

11. Adatbiztonság

A Mobile LBS Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, megváltoztatás, illetve felhasználás megakadályozása, megelőzése érdekében.

Az adattárolásra alkalmazott szervergépek redundánsan, védett szerverparkokban vannak elhelyezve, a rajtuk tárolt adatokhoz közvetlen hozzáférése kizárólag a szerverek karbantartását végző munkavállalók és vállalkozások számára van.

12. Jogérvényesítés és jogorvoslat

A Mobile LBS Kft. az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatokhoz kapcsolódó jogok megismerését, érvényesítését és a jogorvoslatot.

Tájékoztatás

A Mobile LBS Kft. biztosítja az érintett megfelelő tájékoztatását. Az érintett írásos kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg ezen tájékoztatást.

Adatok helyesbítése és/vagy törlése

Az érintett természetes személy joga, személyes adatainak helyesbítésére vonatkozó kérés, illetve annak általunk történő teljesítése. A Mobile LBS Kft. a valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles. A személyes adatokat töröljük, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -,
 • az adatkezelés célja megszűnt
 • adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • Bíróság, illetve
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
 • A törlésnek fentiek mellett feltétele hogy az adatok törlését valamely törvény vagy egyéb jogszabály törvény nem zárja ki.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett tájékoztatásra, helyesbítésre és törlésre vonatkozó jogait törvény korlátozhatja a Magyar Állam külső és belső biztonsága (a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében, állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából

Amennyiben az érintett helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét fenti okok miatt nem tudjuk teljesíteni, erről 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az érintettet.

Tiltakozás

A Mobile LBS Kft. biztosítja, hogy az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése és/vagy továbbítása kizárólag vállalkozásunk vagy az adatot átvevő érdekének érvényesítéséhez szükséges közvetlen üzletszerzés vagy, közvélemény-kutatás céljára történik.

 Az írásban benyújtott tiltakozást megvizsgáljuk a benyújtásától számított 15 napon belül, annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelést és adattovábbítást megszüntetjük, valamint a tiltakozásról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére az érintett adat korábban továbbításra került

Amennyiben a Mobile LBS Kft. adatkezelési, adatfeldolgozói tevékenységével kapcsolatbatovábbi kérdése van, az alábbi elérhetőségeken kaphat tájékoztatást:

Mobile LBS Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely : 7625 Pécs, István utca 7. 1. em. 6.
Adatvédelmi felelős: Fehér Olivér
Adatvédelmi felelős elérhetőségei: oliver.feher@whereis.eu / +36 72 998 605